Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zbiornik24.com

Sklep internetowy zbiorniki24.com, dostępny pod adresem www.zbiorniki24.com, prowadzony jest przez: Brawotec Watersystems Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żeromskiego 17/12, 65-001 Zielona Góra, NIP: 9291845993, REGON: 081017368, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000409547.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Regulamin określa warunki obowiązujące dla wszystkich umów pomiedzy firmą Brawotec Watersystems Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żeromskiego 17/12, 65-001 Zielona Góra (zwanym dalej „Sprzedawcą”) za pośrednictwem sklepemu internetowego zbiorniki24.com (zwanym dalej „Sklep”) a klientem oraz zasady korzystania przez Użytkownika, w tym kupującego, ze Sklepu za pośrednictwem, którego realizowane są Zakupy, prowadzonego przez Sprzedawcę.

1.2.Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika, w tym kupującego, ze Sklepu za pośrednictwem, którego realizowane są Zakupy, prowadzonego przez Sprzedawcę.

1.3.Regulamin jest nieprzerwanie udostępniany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenia jego treści.

1.4.Językiem każdej umowy jest język polski.

2. Definicje używane w regulaminie.

2.1.Regulamin - niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2.Sprzedawca - osoba (fizyczna lub prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług.

2.3.Sklep – platforma teleinformatyczna działająca pod adresem : www.zbiorniki24.com.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu realizować Zakupy dostępnych towarów

2.4.Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.

2.5.Produkty - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2.6.Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

2.7.Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach opisanych w Regulaminie, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż towarów na rzecz nabywcy.

2.8.Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

3. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów. Poszczególne informacje, w szczególności istotne cechy charakterystyczne towarów można znaleźć w opisie artykułu i dodatkowych informacjach na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. Warunki korzystania z Sklepu.

4.1.Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.2.Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu

4.3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach rejestracyjnych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4.4.Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

5. Składanie i realizacja zamówień.

5.1.Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie w trybie 24 godziny 365 dni w roku na dobę za pośrednictwem Sklepu.

5.2.Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.

5.3.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.4.Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie, jak również bez zarejestrowania. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość obserwacji statusu realizacji zamówionego towaru.

5.5.Użytkownik może złożyć wiążącą ofertę kupna (zamówienie) za pomocą systemu online- koszyka zakupów. Użytkownik może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka. Podczas zamawiania kupujący ma możliwość regulowania ilości zamawianych towarów.

5.6.Zawarcie umowy kupna –sprzedaży produktów objętych zamówieniem mam miejsce, gdy użytkownik potwierdzi niniejszy Regulamin, sprawdzi poprawność danych, zatwierdzi zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie podlegające opłacie” (jest to równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją ostatecznych kosztów).

5.7.Zamówienie zostanie potwierdzone fakturą proformą wysłaną w formacie elektronicznym na wskazany adres e-mailowy podany podczas rejestracji i przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu płatności. Wyjątek stanowi forma płatności „opłata przy odbiorze”, wtedy zamówienie realizowane jest od dnia jego potwierdzenia przez Sprzedającego.

5.8.Realizacja zamówienia i przekazanie wszystkich informacji wymaganych przy zawarciu umowy następuje drogą mailową, po części automatycznie.

Klient musi dlatego zapewnić, że podany przez niego adres E-Mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości E-Mail od strony technicznej jest możliwy, a w szczególności musi zadbać o to, aby wiadomości nie zostały niewłaściwie zaklasyfikowane jako wiadomości SPAM.

5.9.W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5.10.        Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.

6. Koszty i termin dostawy.

6.1.Wszystkie ceny w Sklepie internetowym www.zbiorniki24.com są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikających z odrębnych przepisów.

6.2.Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie dla każdego towaru, po wcześniejszym ustaleniu adresu dostawy, chyba że opis produktu stanowi inaczej.

6.3.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych lub pocztą polską, Klient ma również możliwość odbioru osobistego, po wcześniejszym ustaleniu tego z Sprzedawcą.

6.4.Towar jest dostarczany w terminie widniejącym na stronie produktu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.5.Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia lub niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek nieprawidłowego adresu dostawy.

6.6.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy lub przeprowadzenia dostaw częściowych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Sprzedającego (awarii urządzeń produkcyjnych, opóźnień w dostawach surowców, zdarzeń pogodowych, strajków, zdarzeń drogowych i innych sytuacji nie wynikających bezpośrednio z winy Sprzedającego).

6.7.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów w sklepie internetowym 
www.zbiorniki24.com wprowadzania, wycofania dowolnego produktu ze sklepu oraz prowadzenia akcji promocyjnej. Wszelkie zmiany lub okresowe akcje promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji.

7. Postępowanie reklamacyjne, odstąpienie od umowy

7.1.Produkty posiadają gwarancję, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

7.2.Reklamacje kupujący składa zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się ze sprzedającym. Aby reklamacja była rozpatrzona należy podać imię i nazwisko kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktura vat) oraz opisać przedmiot reklamacji.

7.3.Uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedającym. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki powstałych podczas transportu jest sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę „ protokołu szkody”.

7.4.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumanta,  konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu. Zwracane produkty musza posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, być kompletne i nie mogą posiadać śladów użytkowania.

7.5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.6.Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

7.7.Zwroty należy kierować na adres podany przez sprzedającego po wcześniejszym kontakcie z sprzedającym wraz z wypełnionym formularzem o odstąpieniu od umowy.

7.8.Koszty zwrotu zakupionego produktu ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się na inne rozwiązanie.

7.9.W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 8.3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

8.1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

8.2.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 929 – tekst jednolity, z późn. Zm.).

8.3.Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

8.4.Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych.

9. Postanowienia końcowe

9.1.Produkty i nazwy wymienione w sklepie internetowym www.zbiorniki24.com używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

9.2.Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy oferowanych towarów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

9.3.Kupujący składając zamówienie akceptuje niniejszy regulamin.

9.4.Dane zawarte na temat produktów prezentowanych w sklepie internetowym www.zbiorniki24.com są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

9.5.Występujące spory przy realizacji transakcji w sklepie internetowym www.zbiorniki24.com będą rozstrzygane w pierwszej kolejności poprzez porozumienie stron, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia poprzez sąd właściwy.

9.6.Zawartość sklepu internetowego www.zbiorniki24.com nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

9.7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżenie m, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

9.8.Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą podlegały przepisom kodeksu cywilnego.

Button_formularz 

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Brawotec Watersystems Sp. z o.o.                                                               Data ..................................
ul. Żeromskiego 17/12
65-001 Zielona Góra
biuro@brawotec.pl
tel. +48 885 202 060
tel. +48 723 591 630

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Data dostarczenia towaru………………………………………………………………………........................ 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….................................

Adres…………………………………………………………………………………………………….................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

                                                                                                        Podpis*................................................ 

*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej 

 

Ostatnio oglądane artykuły